วัดค่าอุณหภูมิ (Temp)

วัดค่าความชื้นในบรรยากาศ (Air)

วัดค่าความชื้นในดิน (Humidity)

กราฟแสดงค่าอุณหภูมิ

(Chart Temp)

กราฟแสดงค่าความชื้นในบรรยากาศ

(Chart Air)

กราฟแสดงค่าความชื้นในดิน

(Chart Humidity)

0
Loading...

Test

Loding 100%